Gezi Notlar? : Kozan | Adana | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Gezi Notlar? : Kozan
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
30/11/2012
08:24
Avatar
Misafir
Guests

KOZAN

Foto?raf sayesinde gezi planlar?m, gezi kültürüne olan bak?? aç?m da çok de?i?ti, co?rafik ve kültürel aç?dan bildi?imi zannetti?im ço?u ?eye asl?nda s?radan ve düz bir aç?dan bakm?? oldu?umu anlad?m. Bir bölgeyi foto?raflamak için gerçekten iyi ara?t?rma yapmak gerekiyormu?.     
   Bu sene tatilde kendime ke?if için yeni yerler ararken ,elime bir tan?t?m kitab? geçti. Kozan Belediyesi taraf?ndan haz?rlanm?? faydal? bir tan?t?m kitab?yd? bu. Bütün kitab? heyecan ile inceledim ve inan?lmaz bir merak olu?tu içimde. Her seferinde ke?fetmekten bahsediyorum ya ama san?r?m bu benim geç kalm??l???m ya da aç?kças? cahilli?im anlam?na geliyormu? me?er. Çünkü inan?lmaz bir tarih, do?a, kültür hazinesi yan? ba??m?zdaym??, mesafe olarak bu kadar yak?n oldu?u halde hiç gitmemi? olman?n k?zg?nl??? ile hemen Kozan a bir program yapt?m.
Yaz?lar?mda bir yeri tan?t?rken ansiklopedik bilgiler vermeyi pek sevmem, zaten insanlar o tip yaz?lardan s?k?ld??? için kimse böyle yaz?lar okumuyor. Buraya gitme program? yapmamda ki bir sebep de bir Tv dizisinde gördü?üm sokaklard?. Dizi ba??ml?s? asla de?ilim. Dönem dizileri ve Ünlü yazarlar?n kitaplar?ndan derlenenler biraz ilgimi çekiyor. Yazar Orhan Kemal olunca merak edip inceledim tabii. Bu dizileri de asl?nda fotografik aç?dan bakarak izlerim. S?radan olarak gördü?ümüz mekânlar film ekipleri taraf?ndan bamba?ka bir ?ekilde sunulabiliyorlar. Bu söz konusu dizi Kozan da çekilmi?. Demek ki bu tarihi dokuyu orada görebilece?im.
Sabah erkenden iki aile yola ç?karak Çukurova n?n me?hur bereketli topraklar?nda ilerliyoruz, marketlerden sat?n ald???m g?da ürünlerinin mutlaka imalat yeri yani hangi bölgenin ürünü oldu?una bakar?m. Lezzet ile bölge aras?nda bir ba? kurar?m kendimce. Sat?n ald???m?z ballar?n birço?unun Kozan bölgesinden oldu?unu hat?rl?yorum bu cennet topraklardan geçerken. Narenciye zaten bölgenin lokomotif ürünlerinden. Portakal çiçeklerinin açt??? zamanlar nas?ld?r kim bilir.
Sabah kahvalt?m?z? yöreye özgü yapmak için hiçbir ?ey yemeden yola ç?km??t?k, tatil günü olmas?na ra?men kahvalt? yapaca??m?z bir yer bulmu?tuk. Me?hur s?kma ve D ?eklinde yap?lan börek ve güzel bir çay e?li?inde kahvalt?m?z? yapt?k.
Çukurova n?n bu bölgesi tarihte Kilikya olarak adland?r?l?yor. Kilikya bölgesinde bulunan da? kaleleri zincirinin önemli bir halkas? Kozan (sis) kalesi. ?imdiki ?ehir onun eteklerinde kurulmu?, heybetli, ele geçirilmesi imkâns?z görünen bir yap?s? olan kalenin eteklerinde turizme hizmet vermeye ba?lam?? bir konak ilk ziyaret noktam?z. Görkemli kalenin ete?indeki manast?r?n sur duvarlar? içerisine yerle?mi? olan Yaverin Kona?? günümüzde butik otel olarak hizmet veriyor. Kona??n güzel bir mimarisi var, bölgenin turizm konusunda sembol yap?lar?ndan, manzaras? da güzel.
http://farm9.staticflickr.com/8459/8039128530_3f6ef89a74_b.jpgImage Enlarger
KDR_0982 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8322/8039124773_f9f3944cb2_b.jpgImage Enlarger
KDR_0979 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8461/8039129462_84a3fa0c65_b.jpgImage Enlarger
KDR_0963 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8180/8039129192_d69527fce9_b.jpgImage Enlarger
KDR_0966 by kadir irkin, on Flickr
Konaktan ayr?l?p kaleye do?ru araç ile t?rmanmaya ba?l?yoruz, güvenli bir yoldan döne döne kalenin giri?ine kadar ç?k?yoruz ve park ediyoruz. Turizm dü?ünülerek buraya seyir için cafe yap?lm??, manzara müthi?. Ben burada vakit kaybetmeden kalenin surlar? içinde ke?fe dal?yorum. Tepelere do?ru yürümek yorucu, zaten yüksekten korkan biri olarak surlar?n kenarlar?nda t?rsarak ilerliyorum, ta?larda kaygan bir yap?ya sahip inad?na. En tepeye vard???mda burada tarihte ya?am?? olanlar ile empati yapmak istiyorum yorgun bir ?ekilde oturup dinlenirken. Tepede manzara daha da müthi? ve benim aç?mdan ürkütücü. Gelmeden önce okudu?um tarih kitab?nda buran?n 1926 y?l?na kadar il statüsünde oldu?u, Kilikya ermeni krall???na ev sahipli?i yapt???n? dü?ününce güçlü bir yerle?imin, güçlü bir tarihi kökenin oldu?unu tekrar anl?yorum. Cumhuriyet kurulana de?in yo?un bir Ermeni nüfus varm??, en son kaydedilen rakamlarda neredeyse nüfusun yar?s? Ermenilerden olu?maktaym??.

http://farm9.staticflickr.com/8450/8039118423_63f5dfcd9b_b.jpgImage Enlarger
KDR_1118 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8459/8039118013_35d48679a5_b.jpgImage Enlarger
KDR_1120 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8452/8039117717_ec804ebe26_b.jpgImage Enlarger
KDR_1122 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8035/8039121462_341021544f_b.jpgImage Enlarger
KDR_1125 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8037/8039116907_d74c2c7395_b.jpgImage Enlarger
KDR_1128 by kadir irkin, on Flickr

Kaleden inip çar?? merkezine gidiyoruz, ilk ziyaret noktam?z Ho?kadem Camii, Genelde foto?raf için gitti?im tüm yerlerde camiileri mutlaka ziyaret eder, ilgimi her zaman çeken mimari yap?y? incelerim. Yüzlerce camii gördüm ama bu camii gerçekten muhte?em. Bu kadar sade ve bu kadar kendine özgü bir camii görmemi?tim.14 yüzy?lda Memlukler taraf?ndan yapt?r?lm?? camii Ülkemiz s?n?rlar?ndan zengin kültürel varl?klar için çok güzel bir örnek bence.
http://farm9.staticflickr.com/8461/8039122501_1cfe9d7287_b.jpgImage Enlarger
KDR_1024 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8314/8039127496_0bb9af5edf_b.jpgImage Enlarger
KDR_1001 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8180/8039127802_93be1042eb_b.jpgImage Enlarger
KDR_0989 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8035/8039128222_376ffe5c85_b.jpgImage Enlarger
KDR_0985 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8178/8039123079_7295f455dc_b.jpgImage Enlarger
KDR_1008 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8029/8039126900_14eae46ddd_b.jpgImage Enlarger
KDR_1013 by kadir irkin, on Flickr
Camiin alt taraf?nda bedesten bulunuyor, bedestendeki dükkânlar?n birço?u berber olarak hizmet veriyor. Bu bedestenlerinde turizme hizmet vermesi gerekir diye dü?ünüyorum. Bu sokak zaman?n durdu?u bir sokak, geçmi? dönemi anlatan dizi filminin bu sokakta neden çekildi?i ?imdi daha iyi anl?yorum. Bu soka?? dik olarak kesen di?er sokaklar tamamen eski evler ile dolu, birço?u restore ediliyor. Evlerde Ermeni mimarisi hemen fark ediliyor. Nas?l farkl? bir ya?am varm?? diye hayal etmeden geçemiyorum. Bir an önce bu evlerin restorasyonu tamamlan?p turizme katk? yapmalar? sa?lanmal?, mimarisini çok be?endi?im bir tane kona??, yüksek duvarlar? nedeniyle yak?ndan göremedi?im için foto?raflamak ad?na duvarlara t?rman?p tehlike atlatt?m çünkü.
http://farm9.staticflickr.com/8445/8039120235_84aec54283_b.jpgImage Enlarger
KDR_1058 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8031/8039123968_0e664ab439_b.jpgImage Enlarger
KDR_1066 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8455/8039122914_4e73f31106_b.jpgImage Enlarger
KDR_1085 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8042/8039124698_e0f486db62_b.jpgImage Enlarger
KDR_1043 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8171/8039123224_3b89feb5dc_b.jpgImage Enlarger
KDR_1083 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8182/8039125942_7c8a733a55_b.jpgImage Enlarger
KDR_1026 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8170/8039125398_b48edc6884_b.jpgImage Enlarger
KDR_1028 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8313/8039111747_25f8dfc3be_b.jpgImage Enlarger
KDR_1034 (2) by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8453/8039120905_419d053ddd_b.jpgImage Enlarger
KDR_1036 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8438/8039126290_1018b28354_b.jpgImage Enlarger
KDR_1025 (2) by kadir irkin, on Flickr

Bütün gezi boyunca sürekli rehber kitab? inceliyorum, s?rada do?al güzellikler k?sm? var. 2 tane seçene?imiz vard? ben daha az popüler olan bucak taraf?n? seçtim. Iss?z, sakin yollardan geçerek, bir su kayna??na vard?k, evet buras? bir derenin do?du?u bir aland?, ilk defa böyle güzel bir do?al su kayna?? görüyordum. Suyun yeryüzünden ç?kt??? ve tertemiz oldu?u ilk nokta, durgun minik bir gölet görüntüsü var, üzerinde çe?itli su bitkileri olu?mu?. Sulak alan oldu?u için çevrede bitki örtüsü oldukça zengin ve ilginçtir burada ilk defa minik bir bambu orman? olu?umunu gördüm, bilinçli dikildi?ini zannetmiyorum ama nas?l olu?tu?una ?a??rd?m aç?kças?. Suyun art?k ?ekil al?p dere haline dönü?tü?ü yerde bir tesis bulduk ve orada nefis odun ate?inde demlenmi? bir demlik çay alarak ayaklar?m?z buz gibi su içerisinde s?cak çaylar?m?z? yudumlad?k.
http://farm9.staticflickr.com/8461/8039115777_483b56e497_b.jpgImage Enlarger
KDR_1145 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8040/8039114059_cd45660f5b_b.jpgImage Enlarger
KDR_1190 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8032/8039118594_5bc339f36f_b.jpgImage Enlarger
KDR_1167 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8180/8039116089_45cf06c4e3_b.jpgImage Enlarger
KDR_1143 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8317/8039120638_8e096d8877_b.jpgImage Enlarger
KDR_1138 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8172/8039119416_3844eeb38a_b.jpgImage Enlarger
KDR_1157 by kadir irkin, on Flickr

Elimizdeki rehber kitaba göre gidece?imiz bir sürü yer vard? ama kimse bu sessiz, ?ss?z yerde, su kenar?n?n nefis atmosferini b?rakmak istemiyordu. Ama ke?if turumuza devam etmek için Kozan baraj? ve Da??lcak taraf?na do?ru yola ç?kt?k, Da??lcak taraf? daha popüler oldu?u için epey kalabal?kt? biz o ?ss?z ve do?al güzellikten sonra burada vakit kaybetmeyip hemen ilçe merkezine geri döndük.
http://farm9.staticflickr.com/8041/8039117604_cee5dc14c2_b.jpgImage Enlarger
KDR_1242 by kadir irkin, on Flickr
Kitapta yazan semercilik ve yöreye özgü tapan b?çak imalat? mutlaka görmem gereken foto?raf konular?ndan biriydi benim için, bu ustalar? bulmak için epey sorup soru?turduk, sonunda her iki ustay? da bulup sohbet edip, foto?raflar?n? çekebildim.
http://farm9.staticflickr.com/8457/8042692504_e71440248d_o.jpgImage Enlarger
KDR_1297 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8036/8039112337_a778aa99e2_o.jpgImage Enlarger
KDR_1257 by kadir irkin, on Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8172/8039116992_1dbc4b8335_o.jpgImage Enlarger
KDR_1248 by kadir irkin, on Flickr
Günün sonunda anlad?k ki böyle kültürel, tarihi ve do?al zenginlikleri olan Kozan ilçesini geçte olsa kendimizce ke?fedilmi?tik ,bizimle gelen ve Adana da ya?ayan di?er aile ise daha ?a?k?nd?, bu bölgenin bu kadar zenginliklere sahip oldu?unu hiç dü?ünememi?lerdi o güne kadar..
Gezmek için önce okumak gerekti?ini kendime ders notu olarak ald?m.

Kadir ?rkin
08.KASIM.2012
http://farm9.staticflickr.com/8453/8039113827_b51df42a89.jpgImage Enlarger
KDR_1198 by kadir irkin, on Flickr

16/05/2013
14:18
Avatar
Misafir
Guests

çok güzel foto?raflar gözünüze sa?l?k.. daha önceden hiç görmemi?im bu ba?l???  🙂

16/05/2013
16:59
Avatar
Misafir
Guests

Çok güzel kareler var elinize gözünüze sa?l?k.

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
7 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53