Foto Life Akademi Ba?ar?n?n Adresi | Fotoğrafçılık Eğitimi | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Foto Life Akademi Ba?ar?n?n Adresi
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
10/11/2014
12:14
Avatar
Misafir
Guests

[size=2]Foto Life Akademi Ba?ar?n?n Adresi[/size]

Foto?rafç?l?k sanat? ile ilgili merak ettiklerinizi ö?renmek, hobinizi profesyonelli?e ta??mak ve ad?ndan söz ettiren bir foto?rafç? olmak için Foto Life Akademi ailesiyle tan???n!

[size=2]Foto Life Akademi Temel Seviye Foto?rafç?l?k E?itimi[/size]

Temel foto?rafç?l?k kursu, kat?l?mc?lara makine seçiminden objektif türlerine kadar tüm detaylar? ö?retiyor. Teorik bilgilerle ba?layan dersler, 3’üncü haftadan sonra uygulamal? e?itime dönü?üyor ve ki?iler profesyonel ortamla tan???l?yor.

http://i.hizliresim.com/kYaBgJ.jpgImage Enlarger

Pratik uygulamalar?n yo?un olarak gerçekle?tirildi?i temel seviye foto?rafç?l?k dersi, 5 hafta sürmektedir. Her hafta farkl? tekniklerin üzerinde yo?unla??l?rken profesyonel ya?amda kar??la??labilecek problemlerle ilgili de çözüm üretilmektedir. Haftal?k içerikler ve ö?renilecek temel prensipler ?u ?ekildir.

[size=2]Temel Seviye Foto?rafç?l?k Dersleri[/size]

Stüdyo çekimlerinde hangi ekipmanlar kullan?lmal?, d?? mekanda nelere dikkat edilmeli, modeller nas?l yönlendirilmeli? Gibi sorular?n cevaplar?n? yan?tland?r?yoruz. Bu cevaplar do?rultusunda ise en güzel kareyi yakalamak için yola ç?k?yoruz. Kimi zaman Balat sokaklar?nda buluyoruz kendimizi kimi zamansa ?stanbul’un tarihi kö?elerinde…

[size=2]Neler Ö?retiyoruz?[/size]

• Foto?raf makinesi türleri ve özellikleri,
• Objektif türleri ve özellikleri,
• I??k ve pozlama,
• Enstantane ve diyafram ayarlar?,
• Foto?raf makinesi film türlerinin s?n?fland?r?lmas?,
• Filtre, fla?, tripod gibi yard?mc? araçlar ve kullan?mlar?,
• Dijital teknoloji ve foto?rafç?l?k,
• Mimari, stüdyo, gece, makro gibi çekim teknikleri,
• Foto?rafta kompozisyon olu?turma.

Bu ders program?n?n sonunda profesyoneller gibi foto?raf çeker ve çevrenizdekileri k?skand?racak kareler yakalars?n?z.

http://i.hizliresim.com/ynv5Rn.jpgImage Enlarger

[size=2]Foto Life Akademi ?leri Uygulamal? Foto?rafç?l?k E?itimi[/size]

Uygulamal? foto?rafç?l?k Kurslar?, temel seviye kursunu bitiren ki?iler için haz?rlanan özel bir programd?r. Burada amaç, ö?renilen teorik bilgileri pratik uygulamalarla peki?tirmektir. Unutmamak gerekir ki foto?raf çekmek s?n?fta de?il sahada ö?renilir!

http://i.hizliresim.com/Z1akJ3.jpgImage Enlarger

Uygulamal? foto?raf e?itimi ders program? 4 hafta boyunca devam ediyor ve ki?ilerin farkl? alanlarda tecrübe sahibi olmalar?na yard?mc? oluyor. Profesyonel ya?amda kar??la?abilecek zorluklar?, ekipman seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri ve do?ru kompozisyon olu?turulmas? gibi konular ö?reniliyor.

[size=2]Uygulamal? Foto?rafç?l?k Dersleri[/size]

4 haftal?k kurs program?nda; önce aç?k havada foto?raf çekmek için belirlenen mekâna do?ru gidiliyor. Bu kurs program? kapsam?nda mimari, gece çekimi ve seyahat foto?rafç?l??? gibi konularda deneyim sahibi olabilirsiniz. Daha sonra stüdyo ortam?nda manken ve ürün çekimleri gerçekle?tiriliyor.

[size=2]Neler Ö?retiyoruz?[/size]

• Stüdyo ortam?nda ürün ve model çekimi,
• D?? mekan çekimi ve ?????n önemi,
• Mimari çekimin püf noktalar? ve özellikleri,
• Gece etkinlik foto?raflar? çekme teknikleri,
• Seyahat foto?rafç?l???n?n özellikleri…

Bu ders program?n?n sonunda art?k siz de bir profesyonelsiniz! 4 hafta içerisinde çekti?iniz görsellerle portfolyonuz zenginle?ecek ve sektörde “bende var?m” diyeceksiniz.

http://i.hizliresim.com/nGaM2B.jpgImage Enlarger

[size=2]Moda Foto?rafç?l??? Kursu ile Renkli Bir Dünyaya Ad?m Atmaya Var m?s?n?
[/size]

Moda foto?rafç?l??? kursu, mesleki atölyeler aras?nda en çok tercih edilen bran?lardan biridir. Bu programa kat?labilmek içinse temel e?itim almak yeterlidir. Ard?ndan modan?n ???lt?l? dünyas?n?n kap?lar? ard?na kadar aç?lacakt?r.

http://i.hizliresim.com/78pgXl.jpgImage Enlarger

Son dönemde hayli popüler olan moda foto?rafç?l???, bu ?öhretini uygulama alanlar?n?n zenginli?ine borçludur. Katalog çekimlerinden dergi kapaklar?na kadar uzanan bu geni? yelpaze tüm sektörlerin can damarlar?ndan biridir.

Moda foto?rafç?l??? e?itimi kapsam?nda çekim tekniklerini, ???k türlerini, stüdyo ve d?? mekan özelliklerini ö?renmek mümkün. Ayr?ca program içerisinde konsept olu?turabilir, styling uygulamalar? deneyebilir ve kendi çekimlerinizi gerçekle?tirecek beceriye sahip olabilirsiniz. Di?er ba?l?klar ise a?a??daki gibidir.

[size=2]Moda foto?rafç?l??? e?itimi ile yepyeni bir dünyan?n kap?lar?n? aramaya var m?s?n?z?[/size]

Farkl? bir bak?? aç?s?na sahip olmak, foto?rafç?l?kla ilgili ekipmanlar? ö?renmek ve profesyonel olarak ya?am?n?za devam etmek bu e?itimler sayesinde art?k çok kolay! ?htiyac?n?z olan tek ?ey temel foto?rafç?l?k sertifikas?na sahip olmak. 2 gün boyunca devam eden dersler, cumartesi ve pazar günleri düzenlenmektedir. Cumartesi günü 2 saat süren teorik e?itimin ard?ndan uygulamal? çekimler yap?l?r. Pazar günü ise çekilen kareler üzerinde konu?ulur ve photoshop ile özel bir sunum haz?rlan?r.

2 günlük workshop e?itimiyle profesyonel ya?ama ad?m atmak mümkün!

[size=2]Stüdyoda Foto?raf Çekmenin Keyfi[/size]

Mesleki atölyeler listesinin ilk s?ralar?nda stüdyo foto?rafç?l??? kursu yer al?yor. Bu programa temel e?itim alan herkes rahatl?kla kat?labilir. En önemli özelli?i ise foto?rafç?l?k dünyas?yla ilgili tüm teknik bilgileri bir araya getirmesidir.

http://i.hizliresim.com/LoXA1V.jpgImage Enlarger

Stüdyo foto?rafç?l???nda farkl? ???k türlerinin kullan?labiliyor ve geli?mi? teknolojiler etkileyici bir ?ekilde uygulanabiliyor. Bu sayede de popülerli?i gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Siz de stüdyo foto?rafç?l??? e?itimi ve program?na kat?larak reklam çekimlerinden kataloglar uygulamalar?na kadar her a?amada yerinizi alabilirsiniz.

[size=2]Ders Program? ve E?itim ?çeri?i[/size]

Stüdyo foto?raf çekimi ayr? bir uzmanl?k alan? isteyen bran?lardan biridir. Bu sebeple verilen e?itimler, tamamen özel tekniklere ve ekipman bilgilerine dayan?yor. Kaliteli çekimler için tüm ekipmanlar do?ru seçiliyor ve uygulan?yor. 4 kez düzenlenecek derslerin detayl? e?itim içeri?ini inceleyebilirsiniz.

[size=2]?yi bir stüdyo foto?rafç?s? nas?l olur?[/size]

Stüdyo foto?raf çekimleri derslerinde önce ???k türlerini ve ayd?nlatma olanaklar?n?, daha sonra ise ürün ve portre çekimleri ö?retilmektedir. Stüdyo çekimlerinde hangi ürünün çekildi?i önemlidir. Bu sebeple kat?l?mc?lara önce hangi ürünün nas?l çekildi?i anlat?lmal?d?r.

Stüdyoda harikalar yaratma zaman?!

http://i.hizliresim.com/oza37Q.jpgImage Enlarger

[size=2]Unutulmaz Dü?ün Foto?raflar?na imzan?z? At?n![/size]

http://i.hizliresim.com/PEAk07.jpgImage Enlarger

Son dönemde giderek popülerle?en dü?ün foto?rafç?l???, yarat?c?l???n üst düzeyde kullan?ld??? dallardan biri. Evlenecek olan çiftlerin yo?un ilgisi de bu sektörü olabildi?ince geli?tiriyor. Farkl?, özgün ve size özel karelere imza atmak ise dü?ün foto?rafç?l??? kursu ile art?k çok kolay!

[size=2]Ders Program? ve E?itim ?çeri?i[/size]

Son dönemde yeni bir meslek alan? olarak dikkat çeken dü?ün foto?raf çekimi, kendine ait baz? dinamikleri de beraberinde getiriyor. Mü?teri bulma yöntemleri, ili?ki düzeyleri, sunum ?ekilleri di?er atölyelerden oldukça farkl?d?r. Özellikle photoshop uygulamalar?n?n en çok kullan?ld??? türlerdendir.

[size=2]En do?al pozlar? yakalay?n![/size]

Dü?ün foto?rafç?l??? e?itimi kapsam?nda profesyonel hayatta ihtiyac?n?z olabilecek tüm bilgiler taraf?n?za anlat?l?yor. Teknik bilgiler, mü?teri ili?kileri, sunum haz?rlama ve çok daha fazlas? bu kategoride kendini gösteriyor.

Dü?ün foto?raf çekimi tüm çiftlerin hayallerini süslerken, siz de yarat?c? ve özel portfolyonuzla kusursuz ?ekilde hizmet verebilirsiniz. Unutmay?n, iyi bir çekim için çiftlerin rahatlamas?n? sa?laman?z yeterlidir. ?yi bir dü?ün foto?raf?n?n s?rr? ise ?udur: Sohbet edin ve gülümseyin…

Dünyan?n en mutlu karelerini siz ölümsüzle?tirin!

[size=2]?LET???M B?LG?LER?[/size]

[size=2]Foto Life Akademi Taksim[/size]

Adres: S?raselviler Cad. Yeni Yuva Sok. No: 18/B Cihangir Beyo?lu – ?STANBUL
Tel: 0212 570 60 77
Kurumsal GSM: 0 549 550 30 98
E mail: info@fotografcilikkursu.com.tr

[size=2]Foto Life Akademi Bak?rköy[/size]

Adres: Cevizlik Mah. Hat Boyu Ç?k??? Sok. No:10 Pa?alar ?? Han? Kat:4-5 D:18 Bak?rköy Meydan, Bak?rköy – ?STANBUL
Tel: 0212 570 60 77
Kurumsal GSM: 0 549 550 30 98
E mail: info@fotografcilikkursu.com.tr

[size=2]Foto Life Akademi Kad?köy[/size]

Adres: Ko?uyolu Mh. Dinlenç Cd No:11Kad?köy – ?STANBUL (Tepe Nautilus AVM Kar??s?)
Tel: 0212 570 60 77
Kurumsal GSM: 0 549 550 30 98
E mail: info@fotografcilikkursu.com.tr

[size=2]Foto Life Akademi Maslak[/size]

Adres: Ahi Evran Cad. Renta? ?? Merkezi No: 97/98 Maslak / ?STANBUL
Tel: 0212 570 60 77
Kurumsal GSM: 0 549 550 30 98
E mail: info@fotografcilikkursu.com.tr

[size=2]Foto Life Genel Merkez[/size]

Adres: Kartaltepe Mahallesi Alpay ?zer Sokak No: 4 Bak?rköy – ?STANBUL
Tel: 0212 570 60 77
Kurumsal GSM: 0 549 550 30 98
E mail: info@fotografcilikkursu.com.tr

Daha Ayr?nt?l? Bilgi ?çin Sitemizi Ziyaret Ediniz http://www.fotografcilikkursu.com.tr

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
8 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53