Anadolu Ajans? kendi logosunu ta??yan D4'ler da??tm?? muhabirlerine | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Anadolu Ajans? kendi logosunu ta??yan D4’ler da??tm?? muhabirlerine
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
05/09/2012
19:15
Avatar
Misafir
Guests

Anadolu ajans? kendi logolar?n? ta??yan Nikon D4 hediye etmi? muhabirlerine imrendim do?rusu  😉
(AA’s?n?n kendi sitesinden al?nt?d?r !)

[Image Can Not Be Found]

Anadolu Ajans? Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Öztürk; foto muhabirlerine, AA logolu Nikon D4 foto?raf makineleri ile lens ve fla? da??tt?.
ANKARA
Öztürk, Foto?raf Haberleri Editörlü?ü’nde düzenlenen törende, AA’n?n foto?raf ve görüntülü haberler editörlüklerinin bütün teknolojik altyap?s?n? de?i?tirdiklerini söyledi.
Bu amaçla Türkiye’de en büyük yat?r?m? yapan kurulu? statüsüne de geldiklerini ifade eden Öztürk, ”Görüntü servisimizin kameralar?n?n büyük ço?unlu?u de?i?ti. ?imdi de foto?raf servisimizin foto?raf makineleri de?i?iyor” dedi.
AA foto muhabirlerine da??t?lan foto?raf makinelerinin, dünyan?n en geli?mi? makinelerinden birisi oldu?una i?aret eden Öztürk, bunlar?n son teknolojiyle üretildi?ini belirtti.
Anadolu Ajans?’n?n iddias?n?n büyük oldu?unu vurgulayan Öztürk, ?öyle devam etti:
”Büyük iddia sahiplerinin bu donan?mlara sahip olmas? gerekir. Dünyan?n en iyi foto?raf editörlü?üne sahip olmak için en iyi makinelerine sahip olmam?z gerekir. Biz de yönetim olarak bunu sa?l?yoruz. Bu makinelerle foto?raf çeken muhabirlerimizden de dünya çap?nda ödül, proje, foto?raf bekliyoruz.
Biz yönetim olarak gönül rahatl???yla bu yükün alt?na girdik ve makineleri ald?k. ?imdi de art?k yük sizin üstünüze gelmi? oluyor. Ama gönül rahatl???yla söyleyebilirim ki bana göre Türkiye’de bu makineleri en çok hak eden foto muhabiri bu Anadolu Ajans?’nda vard?r. Çünkü hem cesur hem nitelikli hem kaliteli hem de kurumlar?n?n haklar?n? en iyi koruyan muhabirler bizdedir. Bununla da ayr?ca gurur duyuyorum.”

”Bu foto?raf makineleri anan?z?n ak sütü gibi helaldir”
Anadolu Ajans?’nda sava? muhabirli?i e?itimi alan AA foto muhabiri Dilek Mermer’in gönüllü olarak Arakan’a gitti?ine i?aret eden Öztürk, Mermer’in çekti?i foto?raflardan çok etkilendi?ini, çekti?i görüntülerin herkesin yüre?ini burktu?unu söyledi.
Mermer’in görev süresi dolmas?na ra?men Arakan’dan gelmek istemedi?ini anlatan Öztürk, ”Orada daha çok foto?raf çekmek, o insanlarla daha çok beraber olmak istedi. Çekti?i foto?raflar, dünyada ba?ka bir ajansta yay?nlanm?yor, sadece Anadolu Ajans?’nda yay?nlan?yor. Dilek orada olmazsa, ba?ka bir AA muhabiri olmasa Arakan’?n foto?raf?n? çekecek kimse yoktu” diye konu?tu.
Arakan’da mazlumlar?n haberini yapacak hiçbir ajans?n bulunmad???n? dile getiren Öztürk, ?unlar? kaydetti:
”Sadece Anadolu Ajans? vard?. AB yöneticileri Arakan ile ilgili aç?klama yap?yorsa bu AA sayesinde oldu. Bu foto?raf? çeken foto muhabirinin, görüntüyü çeken kameraman?n ve muhabirin sayesinde gerçekle?ti. Arakan’da ?u anda mazlumun sesini bizden ba?ka duyuran yok. O yüzden yükümüz a??r, sorumlulu?umuz çok fazla. Bu misyonu, Anadolu’nun çocuklar? olarak sizler dünyan?n her taraf?nda ?u anda sürdürüyorsunuz. Halep’te, bizim kadar ate? hatt?na giren kimse yok. Bizim gibi yaralanan arkada??m?z çok az. O yüzden bu ekibin, bu makineleri çok hak etti?ini dü?ünüyorum. ?n?allah daha da güzel i?lere ve foto?raflara imza atar?z. Arakan gibi ac? olmas?n, Halep gibi ac? olmas?n. Daha güzel, daha ne?eli foto?raflar çekelim. ?n?allah onlar? yay?mlar?z.”
”Ac?n?n ve gözya??n?n oldu?u topraklar?n ortas?nda ya??yoruz” ifadelerini kullanan Öztürk, Anadolu Ajans?’n?n misyonunun da bunu en do?ru ve h?zl? ?ekilde dünyaya duyurmak oldu?unu vurgulad?.
Öztürk, foto muhabirlerine ”Bu foto?raf makineleri anan?z?n ak sütü gibi size helaldir. Bunlarla ma?durun, mazlumun sesini dünyaya duyurun, görüntüsünü dünyaya duyurun ki onlar?n ma?duriyetleri, s?k?nt?lar? bitsin. ?n?allah AA, dünyan?n en güçlü 5 ajans? olma hedefine daha h?zl? ula??r ki daha güçlü haberler yapabilelim ve ma?duriyetler daha h?zl? tükensin” diye seslendi.
Öztürk, dünyan?n en geli?mi? makinelerinin al?m?nda gösterdikleri kolayl?ktan dolay? Nikon Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Kudret Karacasulu’ya da te?ekkür etti.

”Logo, dünyada sadece 3 ajansa yap?ld?”
Kudret Karacasulu, y?llardan beri Anadolu Ajans? ile birlikte ”foto?raf?n kalbini payla?t?klar?n?” söyledi.
Anadolu Ajans? ile i?birli?inden mutluluk duyduklar?n? ifade eden Karacasulu, ”Hem ülkemizin en büyük ajans? hem de dünyan?n en büyük ajanslar?ndan birisiyle, teknolojinin en ileri noktas?ndaki makinelerle bulu?uyoruz. ?n?allah bu makinelerle en güzel, en mutlu anlar?, ama maalesef ac? anlar da oluyor, onlar? da dünyaya duyurursunuz” dedi.
AA ve Nikon i?birli?inin y?llarca devam etmesini dileyen Karacasulu, ”Biz fabrikayla da konu?urken sizin logonuzu bu makinelere koydurmak istedik. Bu da çok özel bir istekti. Fabrika da bunu yerine getirdi. Bu sadece dünyada 3 ajansa yap?lan özel bir ?eydir ve bundan sonra da olaca??n? zannetmiyorum” diye konu?tu.

Arakan’da görev yapan muhabir ve kameramana takdir belgesi
Yeni makinelerle ilk kareyi bir süre Arakan’da görev yapan Türkiye’nin ilk kad?n sava? muhabirlerinden Dilek Mermer çekti. Daha sonra Nikon Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Karacasulu ile AA Genel Müdürü Öztürk, birbirlerine hediye takdim etti.
Törenin ard?ndan, Kemal Öztürk, Arakan’daki ba?ar?l? çal??malar?ndan dolay? foto muhabiri Dilek Mermer ile kameraman Vural Elibol’a takdir belgesi verdi.
Öztürk, hayat?n? riske atarak kurumlar?na önemli foto?raf ve görüntüler gönderen Mermer ile Elibol’un takdire ?ayan i?ler yapt???n? ifade etti.
Böyle bir foto muhabirleri oldu?u için gurur duydu?unu dile getiren Öztürk, ”Bu kadar cesur ayn? zamanda bu kadar da güzel foto?raf çekebilen çok az insan vard?r dünyada. Bunlardan birine biz sahibiz. Bir kad?n sava? muhabirine sahibiz” dedi.
Mermer de Arakan’a gitmeyi kendisinin istedi?ini, oradaki halk?n ma?duriyetinin bir kad?n?n gözünden anlat?lmas? gerekti?ini dü?ündü?ünü ifade etti.
Arakan’a ald??? sava? muhabirli?i e?itimine güvenerek gitti?ini vurgulayan Mermer, ald??? e?itimin çok faydas?n?n oldu?unu dile getirdi.
Daha sonra, Öztürk ve Karacasulu, AA foto muhabirleriyle toplu foto?raf çektirdi.
Törende, Foto?raf Haberleri Editörlü?ü çal??anlar?na, AA logolu 50 Nikon D4 foto?raf makinesi, 14-24, 24-70 ve 70-200 milimetrelik 100 lens, 50 adet SB90 fla? ile di?er ekipmanlar da??t?ld?.

05/09/2012
19:27
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Vay vay vay.Yat?yor yavrular masada 🙂

05/09/2012
19:29
Avatar
Misafir
Guests

50 adetmi? akl?m gitti say?n genel müdüre selam olsun buradan bir adette bana hediye eder mi acaba ?

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
11 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53