Foto?raf?n Keskinli?ine Karar Vermek? | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Foto?raf?n Keskinli?ine Karar Vermek?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
27/08/2013
13:29
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 3
Member Since:
25/08/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

Herkese merhabalar,

Bugüne kadar amatör/profesyonel fark etmez tüm foto?rafç?lar aras?nda çok önem verildi?ini gözlemledi?im keskinlik kavram? hakk?nda buras? dahil pek çok kaynakta güzel teknik/teknik olmayan bilgi buldum, öyle ki okumaya doyam?yor insan. Ancak benim as?l merak etti?im insanlar?n keskinlik kavram? hakk?ndaki dü?ünceleri/karar mekanizmalar?. Bununla ilgili bir konu açmak ve sizlerin dü?üncelerini ö?renmek isterim.

Bildi?iniz gibi keskinli?in halihaz?rda pek çok yerde yaz?l? teknik tan?m? mevcut. Ama benim merak etti?im daha ziyade çekti?iniz bir foto?rafa bakt???n?zda ya da ba?kas?n?n yükledi?i bir foto?raf? ele?tirirken "bu keskin olmu?" "bu olmam??"a nas?l karar veriyorsunuz. Ayr?ca foto?rafç?lar için malum d??ar?da çekilen pozlar?n çok az? seçilir gerisi silinir. Silme kriterleri aras?nda pek çok ki?i için eminim foto?raf?n keskin olup olmad??? da vard?r.

Mesela insan foto?raflar?nda hep mutlaka gözler net olsun öncelikle denir ya, öylesi makbul kabul edilir. Tamam ama mesela hangi boyutta? Bilgisayarda aç?yorsunuz foto?raf? belli bir büyütmeye kadar bak?yorsunuz gözler net gibi duruyor. Ama foto?rafa zoom yapt?kça, monitörlerin görüntü kapasitesi belli, do?al olarak netlik bir seviyeden sonra bozuluyor. Dolay?s?yla o foto?raf?n keskin olup olmad??? hakk?nda mesela hangi seviyeye kadar zoom yapt???n?zda gözünüze keskin geliyorsa "tamam bu foto?raf keskin olmu?" diyorsunuz? Ya da bu keskinlik kavram? için ba?ka kriterleriniz var m? bunun gibi?

27/08/2013
13:41
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Keskinlik ile netlik kavramlar? birbirinden ayr?. Bir foto?raf net oldu?u halde kullan?lan ekipman?n kalitesi ba?l? olarak keskin olamayabiliyor. Art?k yeni lens teknolojileri ve makineler do?ru netlikte keskin foto?raflar ortaya koyabiliyorlar. Daha fazla keskinlik isteyenlerin makineden öte daha iyi lenslere sahip olmas? laz?m. Gövde kesklnlik kosununda günüzümde AA flitresi olaylar?nda devreye giriyor 🙂

27/08/2013
14:14
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 10
Member Since:
03/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Keskinli?in önemli oldu?u yer bask? boyuyla alakal? e?er bir podreyi çekiyorsan?z ve bunu 40X30 bir ka??da bas?yosan?z podredeki ki?inin foto?raf?n? enaz 12 mp(4500×3500)  kamerayla çekip %100 yakla?t?r?nca ki?inin sakal aralar?n? rahatca görebiliyorsan?z keskin foto?raf çekmi?siniz demekdir. 24mp kamerayla çekiyosan?z %50 yakla?man?z gerekli bask? boyutu dü?dükce keskinlik olay? azal?yor e?er 9×13 bask? al?caksan?z zaten keskinli?in önemi yok.
Foto?rafda önemli olan kompozisyon,kadrajd?r bunlar? sa?larsan?z ilgiyi konuya çeker keskinli?e ve netli?e kimse bakmaz ama hiç biri olmazsa " bak çok keskin olmu?" demek için keskin foto?raf çekilir. Mesela Sharks hocan?n makrolar?na bakarken tek kelebek görüyosunuz o kelebe?in keskinli?ine bakars?n?z ama parkda oturan bi adam?n kitap okudu?u an? çekerseniz o kitap ve adam?n keskinli?ine kimse bakmaz konuya bakar

Sent from my iPhone using Tapatalk

27/08/2013
16:50
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 3
Member Since:
25/08/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=mkodalak link=topic=1431.msg10148#msg10148 date=1377612846]
Keskinli?in önemli oldu?u yer bask? boyuyla alakal? e?er bir podreyi çekiyorsan?z ve bunu 40X30 bir ka??da bas?yosan?z podredeki ki?inin foto?raf?n? enaz 12 mp(4500×3500)  kamerayla çekip %100 yakla?t?r?nca ki?inin sakal aralar?n? rahatca görebiliyorsan?z keskin foto?raf çekmi?siniz demekdir. 24mp kamerayla çekiyosan?z %50 yakla?man?z gerekli bask? boyutu dü?dükce keskinlik olay? azal?yor e?er 9×13 bask? al?caksan?z zaten keskinli?in önemi yok.

Te?ekkür ederim, i?te bu mesela arad???m referans noktalar?ndan biri oldu benim için. Çünkü D5200 makinem var, 50mm prime lens ile böyle bildi?iniz düz portreler çekiyorum. Düz portre dedim çünkü ?u an için amac?m sadece tekni?imi geli?tirmek ve makineme/lenslerime hakimiyetimi art?rmak ki olur da bi an çok güzel bir kompozisyon kar??ma ç?karsa, tekni?im zay?f oldu?u için güzel bir foto?raf f?rsat?n? kaç?rmay?m.

Gel gelelim ki laptopumun monitöründe bakarken belli bir büyütmeden sonra foto?raf ister istemez pikselleri belli hale geliyor. Bu da beni kendimden ?üpheye dü?ürüyor zaman zaman yanl?? m? çektim ya da nerde yanl?? yapt?m acaba diye. San?r?m piksel manyakl??? hastal???na yakalanm???m ;D Gerçi webde okudu?um tonlarca yaz?y?/yorumu ve yazarlar?n? suçluyorum bu konuda ben, çünkü kompozisyonun feri?tah?n? çekseniz foto?raf cam gibi keskin olmad??? için burun k?v?ran insanlar?n çoklu?unu görüyorum ne yaz?k ki ve bunlar?n aras?nda foto?rafç?l???yla az da olsa sayg?nl?k kazanm?? insanlar da olabiliyor.

Öte yandan dedi?iniz gibi Sh@rKs-PoWeR’?n kit lensle çekti?i foto?raflara bak?yorum, çok be?eniyorum. Kompozisyon aç?s?ndan bakarsak foto?rafta bi tane kelebek/böcek ya da çiçek var, yani kalabal?k bir kadraj yok. Böyle olunca da o tek nesnenin keskinli?ine bak?yor insan ister istemez, o da ?ahsen benim gözüme gayet keskin geliyor. Ama ilgili konuya koydu?u foto?raflar?n boyutu (san?r?m yüklenme problemi olmamas? aç?s?ndan) öyle megapiksel boyutlar?nda de?il. Kalk?p da biri o foto?raflar?n keskinli?ine boyutu küçük oldu?u için burun k?v?r?rsa ?ahsen benim can?m s?k?l?r.

Sizin dedi?iniz bask? boyutunu ya da görüntüleme boyutunu san?r?m dikkate almak daha do?ru olmal?. O yüzden çekilen foto?raf?n keskin olup olmad???na o foto?raf?n görüntülenece?i ortamdaki (bilgisayar ekran? veya bask? gibi) boyutunu göz önünde bulundurarak karar vermeliyiz diyebilir miyiz?

27/08/2013
18:09
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 3
Member Since:
25/08/2013
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=1431.msg10147#msg10147 date=1377610916]
Keskinlik ile netlik kavramlar? birbirinden ayr?. Bir foto?raf net oldu?u halde kullan?lan ekipman?n kalitesi ba?l? olarak keskin olamayabiliyor. Art?k yeni lens teknolojileri ve makineler do?ru netlikte keskin foto?raflar ortaya koyabiliyorlar. Daha fazla keskinlik isteyenlerin makineden öte daha iyi lenslere sahip olmas? laz?m. Gövde kesklnlik kosununda günüzümde AA flitresi olaylar?nda devreye giriyor 🙂

Benim s?k?nt?m zaten foto?raf?n net olmamas?yla alakal? de?il (ya da ben öyle oldu?unu zannediyorum en az?ndan :D) net olan k?sm?n keskin mi de?il mi ona karar verirken ki kriterleri belirlemede. Yani kadraj?mdaki ana obje bana göre bulan?k de?il net. Ama bilgisayarda bak?nca belli bir büyütmeden sonra pikseller fark edilir olmaya ba?l?yor, foto?raf bulan?km?? hissiyat? veriyor. O noktada acaba ben mi yeterince keskin bir foto?raf çekemedim (ya da bulan?k çektim belki de) yoksa keskin çektim ama bilgisayarda bakarken insafs?zca m? zoom yap?yorum onu anlamaya çal???yorum.

27/08/2013
18:48
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 10
Member Since:
03/09/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Doto?raf?n en boy oranlar? size keskinlik testi için kriter olu?turur 6000×5000 boyutlu bi foto?raf? 60x50cm bask? al?rs?n?z monitörde %100 yakla?mayla bunu göre bilirsiniz %150 yakla?mayla yine bozulmuyosa bunuda 90x75cm bask? al?rs?n?z ki ciddi bi bask?d?r ama bina d???ndaki afi?lerde gördü?ünüz bask?y? ancak orta format makinalarda 50mp boyutunda çekilmi? olmal?d?r yoksa orta format makinalar ne i?e yarard?? 🙂

Keskinli?e tak?lmay?n ben D600 ile kit lensle be?endi?im manzara foto?raflar?m? 60x40cm bask? al?yorum ve hiç bir bozulma söz konusu de?il ve onlar? evin duvar?na as?yorum:) sizde podre bask? al?caksan?z max 20x25cm almal?s?n?z ekran boyutunuz nedir bilmiyorum ama ekran? doldurunca bozulma olmuyosa s?k?nt? yok ayr?ca %100 yakla?mada bozulmaz %200’de bozulmaz %300’de bozulursa bu size yine neden bozuluyor sorusunu yine sordurur çünkü sonu yok elimizdeki makinalar bi yere kadar isteklerimizi kar??lar dedi?im ?artlarda bozulma yapm?yosa( yapmaz) sorun yok hiç tak?lmay?n 🙂

Sent from my iPhone using Tapatalk

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
4 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53