Ucuz FX Makineler Ne Zaman Ç?kar ? | Genel Sohbet | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Ucuz FX Makineler Ne Zaman Ç?kar ?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
17/12/2011
22:59
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

DX makinelerin onlarca çe?idi var ancak FX modellerde 2-3 çe?idi a?m?yor ürün yelpazesi. Sizce ne zaman ç?kar DX fiyatlar?na FX makineler ? DX fiyat? derken D3100 -den filan bahsetmiyorum tabi 🙂 D7000 yada Canon 7D aral???ndaki fiyatlar için konu?uyorum.

Ben aç?kcas? D300 modelinin DX oldu?unu 2 ay önce ö?rendim uzun zamand?r FX zannediyordum (E 6 ayl?k foto?rafç?dan ancak bu kadar). Bence bu segmente bir FX makine iyi giderdi. Zira D400 FX olursa kap???l?r gibime geliyor.

17/12/2011
23:10
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Fx makinenin size ne avantaj sa?layaca??n? dü?üyorsunuz ??

17/12/2011
23:22
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

50mm lensimi 50mm olarak kullanmak istiyorum , 24-70mm ald?m m? o kadar para verip 36-105 mm gibi garip ve gereksiz bir aral?kta kullanmak istemiyorum. 11mm -de çekim yapabilmek istiyorum ancak DX makinem oldu?undan dolay? Tokina 11-16mm alsam mesela bu lensin güzel aral???ndan yararlanamam?? olaca??m.

Ayr?ca DX ve FX makinelerde ki ayn? lens ile çekilmi? foto?raflara bakacak olursak e?er FX makinelerin renkleri daha iyi verdi?ini görüyoruz. Ayr?ca sensör büyüklü?ünden dolay? da daha yüksek çözünürlük sunuyorlar ki yeni nesil DX makineler ile bu fark oldukça kapand? asl?nda ancak D800 – D400 ile bu fark yine aç?lacakt?r. Megapiksel her ?ey demek de?ildir tabi ki benim için son s?ralarda yer al?r ancak yine de fazlas? da göz ç?kartmaz diye dü?ünüyorum:)

17/12/2011
23:31
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

?stekleriniz güzel ancak nikon yada ba?ka markalar?n dü?ük fiyatl? fx ç?karaca??n? dü?ünmüyorum.Nikon D400 yüzde 90 dx ç?kacak.Ornitocular güzel focus sistemi olan crop sensör nikon bekliyor canon 7D’ye kar??  🙂

17/12/2011
23:36
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

[quote author=_CHARLOTTE_ link=topic=279.msg582#msg582 date=1324164125]
50mm lensimi 50mm olarak kullanmak istiyorum , 24-70mm ald?m m? o kadar para verip 36-105 mm gibi garip ve gereksiz bir aral?kta kullanmak istemiyorum. 11mm -de çekim yapabilmek istiyorum ancak DX makinem oldu?undan dolay? Tokina 11-16mm alsam mesela bu lensin güzel aral???ndan yararlanamam?? olaca??m.

Ayr?ca DX ve FX makinelerde ki ayn? lens ile çekilmi? foto?raflara bakacak olursak e?er FX makinelerin renkleri daha iyi verdi?ini görüyoruz. Ayr?ca sensör büyüklü?ünden dolay? da daha yüksek çözünürlük sunuyorlar ki yeni nesil DX makineler ile bu fark oldukça kapand? asl?nda ancak D800 – D400 ile bu fark yine aç?lacakt?r. Megapiksel her ?ey demek de?ildir tabi ki benim için son s?ralarda yer al?r ancak yine de fazlas? da göz ç?kartmaz diye dü?ünüyorum:)

🙂 tokina 11-16 y? fx makinede kullanamazs?n?z.. kullan?rsan?zda böyle kenarlar? siyah ç?kar, simsiyah.  sizin kafan?z? çok kar??t?rm??lar galiba.bende biraz kar??t?ray?m..  ;D sadece DX makineler için üretilmi? lensler vard?r mesela tokina 11-16. bu tokina 11-16mm fx teki 17-24mm lense kar??l?k gelir. nikon FX makinelerde DX lensleri kullanma imkan? tan?yor  ancak çözünürlük dü?üyor tabi böyle bir durumda sensörde sadece ortada görüntü olu?uyor kenarlar siyah kal?yor.

geni? aç? ihtiyac?n?z var ise FX makineler i?inizi görür fakat konuya yak?nla?man?z gereken durumlarda(mesela Macro) DX makineler daha avantajl?d?r. DX makineler iyidir yani bi çok durum için ve bizim ihtiyac?m?z? görürler asl?nda.
FX makine ald???n?zda çok kaliteli ve PAHALI lensler alman?z gerekecektir, sebebi kenar kö?e performans kay?plar?d?r. sensör büyüdükçe kenarda olu?an görüntünün kayb? fazla olur. ??te bu kayb? ya?amamak için optik performans? yüksek ve fazla üretilmeyen ve pahal? lensler aramaya ba?lars?n?z fellik fellik..  🙂 bunun sonu da sizi nikon 35mm 1.4 G – 85 mm f1.4 G vs.. lenslere götürür.. biraz daha giderseniz zeiss hatta leica lara kadar gider.. peki nerde kald? foto?raf? bir süre sonra ekipman delisi olur ç?kars?n?z, foto?raf çekmekten çok hangi ekipman daha performansl? diye ara?t?rmakla geçer bütün vaktiniz internette. klasik bir foto?raf çekenin ba??ndan geçen macerad?r bu. 1 saat foto?raf çek 1000 saat hangi lens daha iyi, hangi makine daha iyi geyigi çevir.. saçma de?il mi?
siz b?rak?n FX-DX geyiklerini foto?raf çekin.. yanl?? anlamay?n bunu kendime de çok söylüyorum ?u ara. kalk foto?raf çek, foto?raf çek.
foto?raf çek…

17/12/2011
23:44
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Evet ekipman ba??ml?s? olmamak gerekiyor.Ben yeni makine al?rken 18-55 kit lens ile ilgili okadar kötü yorumlar yap?ld?ki eyvah dedim hatam? yapt?m acaba diye.Ancak kullanmaya ba?lay?nca lensi ve foto?rafç?l??? sevmeye ba?lad?m.?uan geriye do?ru çektiklerimden çok memnunum.Beni bu günlere kit lens getirdi.Bilen bilir ben her ortamda kit lensi savundum ve donan?mhabedeki kit lense kar?? olan önyarg?y? kald?rd?m  😉

17/12/2011
23:52
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Ben asl?nda D7000 ile Canon 7D aras?nda çok kalm??t?m zira Canon 7D ne bileyim 1.699 $ -d? yanl?? hat?rlam?yorsam e?er ve o paray? hak etmedi?ini dü?ünüyorum. D7000’den daha iyi bir makine buna karar verdim ve zaman?nda çeli?ki içerisindeyken de kabullenmi?tim ama fiyat a??r? bence ve D7000 üstüne öyle çok çok bir ?ey eklemiyor. Tabi e?er futbol maçlar?n? , yar??lar? filan çekmiyorsak e?er zira o durumda fazladan 1 kare için bile dü?ünüyor alacakl?lar 🙂 Zira güzel makine kim ne derse desin 🙂 Ama yine de ucuz yollu FX-e de?i?tirmem 🙂 Deli gibi 2.el 5D aram??t?m ama bulamad?m. Neden arad?ysam zaten o zamanlar DX ile FX ‘in aras?ndaki fark? bilmiyordum biri söylemi?ti bana Canon Turk’de ders veren çocuktu san?r?m 🙂

Peki bir ?ey soraca??m D400 ‘ü D7000 modeline nazaran niye tercih edeyim ? Bana D7000 hani herkese fazla fazla yeter gibi geliyor Nikon DX segmentinde D400 niye ? Aç?kcas? o segmentin varolu? nedenini merak etmiyor de?ilim 🙂

@bymeric

Yahu üstad geni? aç? manas?nda söyledim zaten Nikon 14-24mm diye de?i?tireyim senin için modeli 🙂 Yoksa her lensin FX makinelerde çal??mayaca??n? daha do?rusu adam gibi çal??mayaca??n? biliyorum 🙂 Sadece ald???m lensi croplu kullanmak istemiyorum. 50mm lensini çok be?endim ancak 75mm olmas? ho?uma gitmiyor. Benim s?k?nt?m o keskinli?in tad?n? alm?? olmam, ne bileyim daha keskin olmas?n? istiyorum , objemin daha önde olmas?n? istiyorum , arka plan? uçurmak istiyorum ancak bunlar elimdeki lens ile istedi?im gibi olmuyor. Yani kafamda tasarlad???m kareyi foto?rafa dökemiyorum, bu yüzden zaten kendim ile de bu tart??man?n içerisindeyim. Bir ?eyler çekiyorum ancak istedi?im gibi olmuyor , hava kararm??ken daha yeni 1-2 foto?raf çekmek istiyorum ancak f3.5 beni tutuyor mesela.

?u bozuk havalarda foto?raf çekmekten çok aç?kcas? e?itim DVD-leri seyrediyorum özellikle ???k kullanm?na ve fla? kullan?m?na fena sarm?? haldeyim ki müthi? bir ?eymi? 🙂 E?er isteyen varsa Carl Taylor’?n DVD-lerini bir ?ekil edinsin zira ?imdiye kadar 10 e?itim seti seyretmi?imdir ancak Carl Taylor harbiden i?i iyi ö?retiyor. Tabi ?ngilizce ?art zira altyaz?lar? malesef yok.

Bu s?rada beyler yapmay?n yahu ekipman ba??ml?s? filan de?ilim sadece art?k daha fazla bilgim var foto?rafç?l?k konusunda ve yeni lens istiyorum da demiyorum. Daha fazla diyafram istiyorum diyorum , daha keskin kö?eler istiyorum diyorum. Daha dü?ük diyaframda daha keskin kareler almak istiyorum diyorum… Yani lens almak için lens almak istemiyorum yanl?? anla??lmas?n. ?stedi?im ?eyler oldu?u için lens almaktan bahsediyorum yani amaç yukar?daki yazd?klar?m araç lens. Amac?m lens almak de?il yani 🙂 Bilmeden etmeden onu alay?m m? , bunu alay?m m? demiyorum…

18/12/2011
00:00
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Hadi hadi bence içinizde bir ekipman canavar? var  ;D 8)

18/12/2011
00:00
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

dx makinede 35 mm lens kullan?rsan?z fx teki 50 mm nin kar??l???n? al?rs?n?z. tüm sistemi de?i?tirmeye gerek yok ki. mesela nikon 35mm f/1.8 güzel bir lens.
yok ben size ekipman bag?ml?s? demedim sak?n ha olmay?n dedim  🙂
d400 neden ç?kar? çözünürlük yükseltirler, yüksek çözünürlükte daha iyi iso performans? isteyenler olacakt?r illa ki. ku?çular, macrocular, spor muhabirleri… ben ;D

18/12/2011
00:11
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Valla ekipman canavar? de?ilim yahu :)) Ama almayacak olsam da her lensin iyi kötü yan?n? ö?renmek isterim tabi :)) Bu konular? konu?may? sevmiyor de?ilim ama hepiniz seviyorsunuz biliyorum 🙂

Ku?cular? fena halde pokemon dizisindeki Ash-e benzetiyorum , gotta catch’em all yazas?m geliyor foto?raflar?n?n alt?na 🙂

Sistem de?i?tirmek de?il de hani baz? adamlar görüyorum 1 adet FX makine ve sadece 24-70mm kullan?yorlar ve mutlular ve bende mutlu olurdum san?r?m 🙂 Yada ne bileyim Canon’un 24-105mm lensine fena halde özeniyorum zira resmen ba?ka lense ihtiyaç duymuyorlar yada bana ?u an öyle geliyor 🙂 Ben 50mm yi portre lensi san?yordum ancak Jared Polin ‘i izledim adam 300mm lens ile portre çekiyordu 🙂 Nedeni için de modelin dibine girersen ürküyorlar demi?ti 🙂

18/12/2011
11:44
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

FX + 24-70 ile mutlu olmayan? anln?ndan vururum  😉

18/12/2011
11:51
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 306
Member Since:
13/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

bu yeni makineler ç?kt?ktan sonra d700 ün ikinci el piyasas?nda fiyat? iyice dü?ecektir. FF makineye geçmek isteyenler için iyi bir f?rsat olur. asl?nda nikondan ?öyle bir makine daha bekliyorum: 18-24 Mp  aras? çözünürlü?e sahip olan 2500$ civarlar?nda advanced amateur denilen kesime hitap eden bir FF model ç?kabilir 2012 yaz?nda veya sonbahar?nda. d800 ün fiyat olarak 4000$ veya üzerinde olaca?? söyleniyor ve bu fiyat? ile d700 ün devam? gibi durmuyor. DX modellerde D7000 nas?l d90 ile d300 aras? bir model olduysa benzer d700 ile d800 aras? FF makinenin ç?kmas? çok uzak bir ihtimal de?il.

18/12/2011
12:44
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Evet D800 ç?kmas?n? en çok bekleyenler D700 almak isteyenler.Nikonda fiyatlar çok dü?mez ama genede fark edecektir olumlu anlamda  🙂

18/12/2011
13:31
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Asl?nda benim as?l merak etti?im D800’ün kar??s?na ç?kacak olan Canon 5D Mark III. Ad?ndan m?d?r nedir bana bu 5D Mark serileri bir çekici geliyor 🙂 Son okudu?um haberde 30 MP veya üstü olacak yaz?yordu. Focus sistemi 7D kadar can al?c? olmayacakm??. Saniyede 4 kare filan çekecekmi? ancak resim kalitesi ve ISO performans? konusunda yard?racak diyorlar. Ve tabi ki önce D800’ün ç?k???n? bekliyorlar…m?????.

18/12/2011
13:43
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Bekliyorlar ama hiç hareket yok.Millet o modeli beklerken canon gitti yeni 1D mark tan?tt?.Aç?kças? çok büyük bir etkide sa?lamad? bu makine.En az?ndan biraz tüyolar vermesi laz?m mark 3’ü bekleyenler için.Millet mark 3 ç?kacak diye mark2 almak istemiyor.Ancak nekadar daha bekliyecekleri belli olmad??? için k?z?yorlar  🙂

18/12/2011
13:59
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Bence o bekleyenler e?er ellerinde bir çanta dolusu Canon FX lens yoksa Nikon D800’ün 36MP -ine tav olacakt?r… 36 MP ne demek yahu… Geni? aç? lensle çekti?im foto?raf? croplay?p makro foto?raf ç?kar?r?m içinden 🙂 Zira Canon’un çok da bekletece?ini sanm?yorum insanlar? bu konuda yani fuarda D800 tan?t?ld??? gibi internette 5D Mark iii için duyuru yap?lacakt?r bence…

18/12/2011
14:06
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Ben asl?nda d800 36 mp ç?karsa D4x’in kaç mp ç?kaca??n? merak ediyorum  ;D

18/12/2011
19:52
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Orta format makinelere yakla??r san?r?m , Nikon yada Canon neden orta format makine ç?kartm?yor ?

18/12/2011
20:01
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 385
Member Since:
25/01/2012
sp_UserOfflineSmall Offline

Benim ?ahsi görü?üm bu piyasan?n karl? olmad???n? dü?ünüyorlar.Gerçi Pentax’?n var ama tam bilmiyorum i?in do?rusu neden yönelmediklerini orta formata  ::)

18/12/2011
22:39
Avatar
Member
Members
Forum Posts: 9
Member Since:
08/12/2011
sp_UserOfflineSmall Offline

Carl Taylor’?n e?itim dvd-sinde adam HasselBlad kullan?yor stüdyo çekiminde , foto?rafa PS-de %100 yakla?t? yemin ederim benim foto?raflar?n zoomlanmam?? halindne daha keskindi 🙂

Herifin kamera 60MP -mi? 🙂 Ve bu kameralar sadece stüdyo içindir dedi. ISO performanlar? elinizdeki 600$l?k kameralardan dü?üktür filan dedi. Harbiden de bakt?m HasselBlad’?n sitesine maksimum ISO 800 destekliyorlar. Gerçi fazlas?n? da desteklese o kadar para verip ald???m makineyi d??ar? ç?kartmazd?m 🙂 National Geographic foto?rafç?lar? kullan?yormu? bunlar? ama safaride filan 🙂

Peki Leica’y? bu kadar özel k?lan nedir ?

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
12 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53