Analog Gövde Seçimi | Nikon Analog Foto?raf Makinalar? | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Analog Gövde Seçimi
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
14/08/2012
10:53
Avatar
Misafir
Guests

Ben bu alan? aç?lmas?n? istemi?tim ama aç?lana kadar seçmi? bulundum alaca??m gövdeyi  ::) Neyse benden sonrakiler yararlanabilir o yüzden sorun olmaz san?r?m  ;D

Uzun zamand?r filmli bir makine almak akl?m?n bir kö?essindeydi. Art?k yeter dedim ve alma karar?m? kesinle?tirdim. ?lk olarak retro tasar?ml? bir gövde olmas?n? ve manuel olmas? gerekti?ine karar verdim. Nikon Af bir gövde alsam elimdeki lenslerimi kullanabilecektim ama tam analog keyfini ya?amayaca??m? dü?ündüm bu ?ekilde o nedenle eledim o seçene?i.

Ara?t?rd???m kadar?yla 3 marka benim için mant?kl? gelmeye ba?lad?. Nikon,Olympus ve Pentax. Nikon özellik aç?s?ndan ve kalite aç?s?ndan en ba?ar?l? gövdeleri üretmi? gibi anlad???m kadar?yla. Ama fiyatlar? malesef yüksek. Olympus tasar?m olarak beni her zaman cezbeden bir markayd?. Özellik olarak Nikon’un gerisindeydi ço?u gövdesi ayr?ca bulunmuyor pek piyasada gövde neyse de lensleri bulmak cidden zor. Pentax ise en uygunu ve asl?nda en mant?kl?s?yd?. 50 liraya bile gövdeleri bulunabiliyor. Lensler de keza uygun.

Finale Nikon FM2 ve Olympus Om-2S’yi ta??m??t?m. Ama son dakikada bir süpriz yap?p ebay’den OM-4 sipari?imi verdim 🙂
Her zaman kalbimde o vard?. Mant???m Nikon kalbim Olympus diyordu kalbimin sesini dinledim.

Yan?na da Zuiko 50mm f 1.4 lens ald?m. ?u an kargolar? bekliyorum.
Çok heyecanl?y?m nas?l sonuçlar alaca??m? ?imdiden çok merak ediyorum  🙂

[Image Can Not Be Found]

18/08/2012
00:11
Avatar
Misafir
Guests

Merhabalar, gövde seçimi diye ba?lam??ken bende birkaç bir?ey söylemek isterim  🙂 madem filmli makinelerden konu?uyoruz bende biraz dökeyim kendimi  🙂

Ben 2 y?ld?r foto?rafç?l?kla ilgilenen biriyim. Bunun 1 y?ll?k zaman dilimi foto?raf gözlemleme, teknikleri okuma, makineleri ara?t?rma, lensleri ara?t?rma gibi süreçlerdi. Asl?nda foto?raf çekmeyi ö?renmeye ba?lamam?n tek bir sebebi vard?. O da izledi?im bir filmin bende uyand?rd?klar?yd? filmin ad? ”The Bang Bang Club” Bu filmi bitirdi?imde kafamda tek bir ?ey vard?, foto?raf çekmeyi ö?renip. Kendimi kan?tlay?p sava? ve yoksullu?un hüküm sürdü?ü yerlere gidecektim. Buradaki insanlar?n neler ya?ad?klar?n? dünyaya foto?raflar?mla gösterip, belki bir umut tepki uyand?racak, buradaki insanlardan baz?lar?n?n hayatlar?n? kurtaracak, yada iyile?tirecek olan yard?m?n toplanmas?na vesile olacakt?m. Kamuoyunun tepkisini çekip sava?lara tepki gösterilmesi için ortaya görsel koyabilecek. Söylenenden, bilinenden çok görmeyenlerin gözüne inatla sokacakt?m buradaki zulmü. ??te kafamdaki tek gaye bu olmu?tu ve böylece ba?lad? süreç  🙂

16 ya??mda izledi?im bu film hala sava? kar??t? ideolojimi tetikleyen en güçlü unsurdur. ?uan 18 ya??mday?m ve 1 y?ld?r edindi?im Nikon D90 foto?raf makinesiyle kendimi geli?tirmeye çal???yorum. ?deolojimi destekleyecek ve bana bu bölgelere gitmemde yard?mc? olaca?? için bu y?l Dokuz eylül üniversitesi – Foto?raf bölümü yetenek s?nav?na girdim. Malesef bilgim yetersiz oldu?u için s?nav? veremedim ve kald?m.

Kursa gitme imkan?m olmad??? için çekimlerin dijitallerle de?il de filmli makinelerle yap?ld???n? bile bilmiyordum adeta sersem gibi dald?m  🙂

Bunu ö?rendikten sonra filmli makine aray???na girdim. Nikon’da fx makinelere geçmeyi dü?ündü?üm için f bayonet lensleri destekleyecek filmli body ara?t?r?rken kar??ma Nikon f5 ve f6 ç?kt? af bazl? makineler olduklar? içinde oldukça ho?uma gittiler. Lakin internette çok ayr?nt?l? bilgilere ula?amad?m. Bu konu alt?nda sizlerden de görü? almak isterim. Çok geveze bir yaz? oldu ama okudu?unuz için te?ekkür ederim.

18/08/2012
05:33
Avatar
Misafir
Guests

Güzel hayallerin var pe?ini hiçbir zaman b?rakma derim 🙂

Elindeki af lensleri kullanabilece?ini en makul govdeler f100,  f90x ve f80 san?r?m. Af lensleri kullanabilirsin böylece G serisi olsa bile.

Sent from my HTC Sensation using Tapatalk

18/08/2012
12:31
Avatar
Misafir
Guests

Umar?m ç?kt???m bu yolda bende, yozla??p ba?ka sektöre kaymadan hedefime do?ru ilerleyebilirim  🙂

Model tavsiyeleriniz için te?ekkürler o makineleri de inceleyece?im

11/11/2012
09:44
Avatar
Misafir
Guests

Evet Om-4 ile ilk filmimi bitirip sonuçlar?n? ald?m sonunda. Sirkeci Hac? Murat’ta banyosunu yapt?r?p taratt?m 7.5 lira tuttu.
Tarama çok kalitesiz ve dü?ük çözünürlüklü ç?kt?. Tarama i?ini iyi yapan bir yer bulmak ?art.

Sonuçlar? görmek için biraz acele ettim o nedenle özensiz foto?raflar çektim yine de payla?ay?m.
Ama gerçekten çok ayr? bir keyif analog ara s?ra mutlaka çekece?im 🙂 ?imdi yeni ald???m filmli orta format? bekliyorum sab?rs?zca.

http://farm9.staticflickr.com/8337/8174381462_025f63d20d_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8489/8174348667_14b743b281_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8338/8174382418_c39244c6a9_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8349/8174384608_4a44d85644_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8483/8174355121_9332e94780_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8345/8174353641_f05f19f1c6_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8342/8174353165_0a5c7aceb0_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8485/8174385456_4ff122541d_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8060/8174392232_7b1dcd5d1a_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8205/8174358371_c834fae7d2_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8339/8174389666_0cb97b9234_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8205/8174357207_c1b99f6e51_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8068/8174390806_07eb4bb5db_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8210/8174358075_1246b296c6_c.jpgImage Enlarger

http://farm9.staticflickr.com/8486/8174356021_10fa5c91b9_c.jpgImage Enlarger

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
13 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53