## 2.El DSLR yada Lens Al?rken Dikkat Edilmesi Gerekenler ### | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
## 2.El DSLR yada Lens Al?rken Dikkat Edilmesi Gerekenler ###
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
23/01/2012
19:05
Avatar
Misafir
Guests
[size=14pt]Ülkemizde 2.El ürün al?m-sat?m? oldukça aktif olarak yap?lmaktad?r.Peki kullan?c?lar 2.El DSLR veya objektif al?rken nelere dikkat etmeleri gerekti?ini biliyorlarm? ?? 2.El makine yada objektif al?rken ma?dur olmamak için hangi noktalar incelenmelidir ?? ??te bu konuda 2.El al??veri?te kötü süprizler ile kar??la?mamak için dikkat etmeniz gereken noktalar? tek bir ba?l?k alt?nda ö?reneceksiniz … [/size]

[hr]

[size=12pt]Öncelikle Konu Hakk?nda BasÇek sitesinin haz?rlad??? Türkçe Video ile ba?l?yoruz ;[/size]

  🙂

[hr]

[size=12pt]— Bunlarda Benim Ara?t?rmalar?m Sonucunda 2.El DSLR Al?rken Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar —[/size]

Not: Öncelikle burada yaz?lan maddeler’de bak?lmas? gerekenler , markalara ve modellere göre de?i?iklik gösterebilir.Ancak genel hatlar?yla ayn?d?r.

Not: Ayr?ca Teknolojik ekipmanlar?n ?ans i?i oldu?unu unutmay?n.Ba?kas?nda olmayan bir sorun sizde olabilir.

[hr]

[size=12pt]1: Makinenin Kozmetik Durumu ;[/size]

Gövde üzerindek olabilecek Çizik , Çatlak vb hususlar mutlaka  kontrol edilmeli.

[size=12pt]2: Perde ( Shutter) Say?s? ;[/size]

  Perde say?s? 2.EL makine al?rken bak?lmas? gereken en önemli unsurlardand?r.DSLR foto?raf makineleride bir perde mekanizmas? vard?r her foto?raf çekildi?inde aç?l?p kapan?r.Do?al olarak belirli bir süre sonra bu perde ve buna ba?l? di?er mekanik parçalar eskimeye ba?lar.Örne?in Nikon D5000 modeli için 100.000 perde ömürü biçmi?tir.Ancak bu demek de?ildirki D5000 100.000 perdeye gelince bozulacak.70.000de’de bozulabilir 170.000de’de.Yukar?da yazd???m gibi teknoloji biraz ?ans i?idir.Ayr?ca perde ömrü sizin makineye nas?l bakt???n?za ba?l? olarak de?i?ebilir.K?saca perde ömrü 2.El DSLR al?rken önemli bir unsurdu ancak bir numaral? k?stas?n?z olmamal?d?r.

[size=12pt]3: Vizörden Bak?ld??? Zaman Tüm Yaz?lar Okunabilir Olmal?d?r ;[/size]

Vizör içerisindeki çe?itli bilgilendirici yaz?lar?n çal???yor olmas?na dikkat edin.

[size=12pt]4: Makinenin Ayna Sistemi Kontrol Edilmeli ;[/size]

DSLR makinenin içindeki ayna mekanizmas?n?n k?r?k yada hasarl? olmamas?na dikkat edin.

[size=12pt]5: Makine Üstündeki Bütün Tu?lar? ve Tekerlekleri Kontrol Edin ;[/size]

Makine üzerinde en çok kullan?lan bölüm tu?lar ve say?s? modellere göre de?i?en tekerleklerdir.Tu?lar? ve tekerlekleri tek tek kontrol edin.?çine kaçan , dönmeyen veya s?k??an olup olmad???na dikkat edin.

[size=12pt]6: Back Focus ve Hot Pixel Sorunlar?n? Kontrol Edin ;[/size]

?mkan?n?z olursa back focus ve hot pixel sorunlar?n? kontrol edin.Örne?in Nikon D7000 al?yorsan?z 2.El çok dikkatli olun.

[size=12pt]7: Foto?raf Makinesinin Sensörünü Toz Durumuna Kar?? Kontrol Edin ;[/size]

Yapaca??n?z ufak bir test ile makinenin sensöründe toz olup olmad??? kontrol edin.Ancak toz olay?n?n temizlenebilir oldu?unu
unutmay?n.

[size=12pt]8: Makine ile Objektfinin Öpü?me Noktas?n? Kontrol Edin ;[/size]

Objektif makineye takt???n?z bayonet k?sm?n? kontrol edin.Mümkünse yan?n?zda bir objektif götürüp sorun olup olmad??? deneyerek kontrol edin.

[size=12pt]9: LCD Ekranda HotPixel Sorunu Olup Olmad???n? Kontrol Edin ;[/size]

Makine üzerindeki Lcd ekranda Hotpixel olup olmad???n? kontrol etmeniz faydan?za olacakt?r.

[size=12pt]10: Gövde Üstündeki Vidalar? Kontrol Edin ;[/size]

Makinenin daha önce herhangi bir neden ile , içinin aç?l?p aç?lmad???n? ö?renmek için gövde üzerindeki vidalar?n üstünde a??nma olup olmad???n? kontrol edin.

[size=12pt]11: Makine Üzerinde Dahili Fla? Varsa Kontrol Edin ;[/size]

Makine üzerinde dahili fla? varsa mutlaka patlatarak kontrol edin.

[size=12pt]12: Makinenin Ask?lar?n? Kontrol Edin ;[/size]

Makinenin güvenerek boynumuza ast???m?z ask?l?klar?n? mutlaka kontrol edin.

[hr]
[hr]
[size=10pt]2.El DSLR al?rken nelere dikkat etmemiz gerekti?ini yukar?daki 12 madde ile ö?rendik.Peki 2.El objektif al?rken nelere dikkat etmemiz gerekiyor … [/size]
[hr]
[hr]

[size=14pt]–??te 2.El Objektif Al?rken Dikkat Edilmesi Gerekenler — [/size]

Öncelike bu konu hakk?nda haz?rlanm?? oldukça samimi bir video.Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim

?K?NC? EL OBJEKT?F ALIRKEN D?KKAT ED?LMES? GEREKEN HUSUSLAR 2. EL LENS ALIRKEN

[size=12pt]— Bunlarda Benim Ara?t?rmalar?m Sonucunda 2.El Objektif Al?rken Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar —[/size]

[size=12pt]1: Objektifin Kozmeti?ini Kontrol Edin ;[/size]

Objektifin gövdesi üzerinde ezik , çizik  vb olup olmad???n? kontrol edin.Ayr?ca en önemli noktalardan bir tanesi olan ön ve arka cam elementlerde çizik olmamas?na çok dikkat edin !!

[size=12pt]2: Obejktifin ?çinde Mantar Olu?umu Olup Olmad???n? Kontrol Edin ;[/size]

Alaca??n?z opti?in içinde mantar olu?umu olup olmad??? kontrol edin.

[size=12pt]3: Objektifin ?çinde Toz Olmamas?na Dikkat Edin ;[/size]

Çok a??r? olmad??? sürece problem olmasada , genede mutlaka lensin içinde toz olup olmad???n? kontrol edin.

[size=12pt]4: Obejktifin ?çindeki Diyafram Yapraklar?n? Kontrol Edin ;[/size]

Diyafram yapraklar?nda ya?lanma, tak?lma, y?pranma .vb hususlar? mutlaka ve mutlaka kontrol edin.

[size=12pt]5: Objektifin Üzerinde Varsa Tu?lar? Kontrol Edin ;[/size]

Her objektifte olmamakla birlikte var ise mutlaka tu?lar? kontrol edin.

[size=12pt]6: Zoom Ve Netleme Halkas?n? Kontrol Edin ;[/size]

Zoom ve netleme halkas?nda zorlanma, tak?lma vb sorunlar?n olup olmad???n? kontrol edin.

[size=12pt]7: Otomatik Netleme ve Odak Sorunlar?n? Kontrol Edin ;[/size]

Lensi mutlaka makinenize takarak otomatik netleme ve ön-arka odak sorunlar?na kar?? kontrol edin.

[size=12pt]8: Objektif Üzerindeki Vidalar? Kontrol Edin ;[/size]

Objektif üstündeki vidalar? kontrol edin.Daha önce tamir görüp görmedi?ini anlaman?z aç?s?ndan yard?mc? olacakt?r.

[hr]

Not: Eklemek istedikleriniz olursa lütfen yaz?n?z.

[size=14pt]Son olarak hepsinden önemli madde olarak güvenilir ki?ilerden al??veri? yapmaya çal???n.Gittigidiyor , sahibinden .vb sitelerde mutlaka sat?c?lar?n referanslar?n? inceleyin.?mkan?n?z olursa ürünleri elden almaya çal???n.?çinize sinmeyen hiçbir ürünü ise kesinlike sat?n almay?n.[/size]
23/01/2012
19:35
Avatar
Misafir
Guests

te?ekkürler payla??m için 

23/01/2012
21:25
Avatar
Misafir
Guests

Rica ederim.Kendi haz?rlad???m bir yaz?.Umar?m herkese faydal? olur 🙂

24/01/2012
07:16
Avatar
Misafir
Guests

Can buradan Türk Nikon’a hatta dergiye iki yaz? ç?kar:) Düzenleyip senin isminle atay?m. Ne dersin?

24/01/2012
11:17
Avatar
Misafir
Guests

Zaten Mart say?s?na fazla konu almad? çok iyi olur asl?nda.TürkNikon anasayfa için ise biraz düzenleme gerekiyor.Yapar?m derseniz benim için uygun.Yeteki birileri faydalans?n 🙂

24/01/2012
12:42
Avatar
Misafir
Guests

Eh yapcaz art?k 😉

24/01/2012
14:05
Avatar
Misafir
Guests

Vakitiniz yoksa bende düzenleyebilirim hocam üstünüze atm?? gibi oldum 🙂

24/01/2012
21:09
Avatar
Misafir
Guests

[quote author=Sh@rKs-PoWeR link=topic=389.msg1#msg1 date=1327413945]
Vakitiniz yoksa bende düzenleyebilirim hocam üstünüze atm?? gibi oldum 🙂

Valla harika olur eve ancak yeni girebildim isler bu aralar yogun:-(

Sent from my iPhone using Tapatalk

24/01/2012
21:10
Avatar
Misafir
Guests

Uygun bir zamanda düzenlemeye çal???r?m 🙂

25/01/2012
23:13
Avatar
Misafir
Guests

http://www.turknikon.com/2-el-…..erdir-5048  yay?nday?z.

Te?ekkürler Can…

05/02/2012
20:35
Avatar
Misafir
Guests

iki videoda harika, çok tek?ekkürler

18/12/2013
15:15
Avatar
Misafir
Guests

Çok harika ve bilgilendirici bir yaz? olmu? ma?duriyetleri gidermesi dile?iyle. 🙂

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
5 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53