ISO Nedir ve Foto?raf? Nas?l Etkiler? | Tanıtım, İnceleme, Makale ve Faydalı Kaynaklar | Sohbet

A A A
Avatar

Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters – maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
ISO Nedir ve Foto?raf? Nas?l Etkiler?
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
17/10/2011
22:23
Avatar
Misafir
Guests

Foto?raf çekimi esnas?nda farkl? üç temel faktör foto?raf?n olu?umunu sa?lar. Bunlar "Estantene", "Diyafram" ve "ISO"dur. D?yafram ve Enstantane’yi daha önce Türk Nikon’da yay?nlam??t?k. Serinin üçüncüsü ISO’da bugün Türk Nikon’da yay?nlanm??t?r.

Konuya ili?kin payla??mlara buradan devam edebiliriz.

31/05/2013
23:43
Avatar
Misafir
Guests

ISO Nedir?

ISO ise digital makinalar?m?zda bulunan sensörlerin, ????a olan duyarl?l?k derecesi olarak adland?r?l?r. ISO, International Standards of Organisations (Uluslararas? Standartl?k Örgütü)’ün k?saltmas?d?r. Analog makina dönemlerde ise ASA, American Standarts Association (Amerikan Standartlar Enstitüsü) veya DIN, Deutsches Institut für Normung (Alman Standartlar Enstitüsü) k?saltmas?yla kar??m?za ç?kmaktad?r. ASA ve DIN için filmlerin ????a duyarl?l?k derecesi diyebiliriz. Gördü?ünüz üzere her üç tan?mda ayn? ?eyi ifade etmekte olup, ASA ve DIN’ de günümüzde yerini ISO’ya b?rakm??t?r. Di?er bir ifade ile teknolojik geli?meyle birlikte daha önce filmlerde yakalanmaya çal???lan ???k art?k sensörlerün ?s?narak ortam ?????n?n artt?r?lmas?yla makineler üzerinde yakalanmaktad?r.

ISO bize yetersiz ???k ortamlar?nda diyafram ve estanteneyi destekleyerek foto?raf çekebilme olana?? sa?lar. Analog makina dönemlerinde her bir ISO de?eri için yan?n?zda farkl? bir film ta??man?z gerekirdi. Digital makinelerde ise makinam?z?n üzerinden çok kolay bir ?ekilde istedi?imiz ISO de?erini ayarlayabilmekteyiz. ISO her ne kadar yetersiz ???k ortamlar?nda bize foto?raf çekme olana?? versede ISO de?eri yükseldikçe foto?raflarda noise (gürültü) de artmaktad?r. Bu nedenle ISO de?erini yeterli ???k ortamlar?nda en dü?ük seviyede kullanmal?y?z.

ISO De?erleri Nelerdir?

Digital makinalarda ISO de?eri modeline göre 50 ile 102400 aras?nda de?er alabilmektedir.

ISO Foto?raf? Nas?l Etkiler?

ISO de?erinin etkisini daha iyi anlayabilmek için a?a??da k?z?m?n köpe?i Tony ile çekilmi? foto?raflar? inceleyebilirsiniz. Bu foto?raflar?n hepsinde 1/50 estantene h?z? ve F/2.8 diyafam kulan?lm??t?r.

GT-I9100 cihaz?mdan Tapatalk 2 ile gönderildi

Forum Timezone: UTC 2

Most Users Ever Online: 235

Currently Online:
4 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

Can Tuncer: 385

bymeric: 306

Ersin Tuban: 183

Dogangk: 129

ilker: 125

Koyunogullu: 53

OkanAtli: 46

Ichimaru Gin: 41

Bowfinger: 37

mazopsy: 32

Member Stats:

Guest Posters: 9

Members: 8381

Moderators: 1

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 10

Forums: 127

Topics: 1351

Posts: 8344

Moderators: tubans: 0

Administrators: Alper Orus: 53